Travanjski paket mjera pomoći Vlade RH

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Travanjski paket COVID-19 mjera poreznog rasterećenja Vlade RH za poduzetnike stupio je na snagu. Puno je detalja i njih smo sumirali i dostupni su na linkovima koje ovdje prilažemo.

Ovdje donosimo osnovne informacije. 

ŠTO JE PRVA NOVOST U ODNOSU NA PRVI PAKET VLADINIH MJERA?

Novim mjerama obuhvaćeni su i poduzetnici čiji je godišnji prihod u prošloj godini bio veći od 7,5 milijuna kn (bez PDV-a), a koji imaju pad prihoda veći od 20% u odnosu na isto razdoblje protekle godine. U prvom paketu mjera to nije bilo omogućeno.

PITANJE PDV-a – tko ima pravo na odgodu plaćanja i kako zatražiti odgodu?

Prihvatljivi prijavitelji

Porezni obveznik koji obračunava PDV prema obavljenim isporukama, a koji: 

  • ima pad prihoda/primitaka u mjesecu koji prethodi mjesecu podnošenja zahtjeva najmanje 20% u odnosu na isti mjesec prethodne godine ili
  • učini vjerojatnim da će mu prihodi/primitci u narednom razdoblju od tri mjeseca od mjeseca podnošenja zahtjeva pasti najmanje 20% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine,
  • za dospjelu obvezu PDV-a dokaže da proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni
  • na dan podnošenja zahtjeva nema dospjelog neplaćenog poreznog duga (porezni dug manji od 200,00 kuna)

VAŽNO: Porezni obveznik koji je već podnio zahtjev za odgodom plaćanja dospjele porezne obveze te mu je isti odobren, ne podnosi posebni zahtjev za odgodom plaćanja dospjele obveze PDV-a, već pravo na odgodu dokazuje kroz popunjavanje Obrasca PDV-a. Upute za popunjavanje obrasca PDV-a, u ovoj situaciji, potražite ovdje.

Što znači odgoda plaćanja PDV-a?

To znači da poduzetnici imaju priliku zatražiti, ako već nemaju tako uređeno, da PDV plate tek po naplaćenoj fakturi, a ne po izdanoj.

Je li potrebno ispunjavati PDV obrazac iako je zatražena odgoda plaćanja?

Da. Bez obzira je li poduzetnik zatražio odgodu plaćanja PDV-a ili nije, potrebno je redovno, na mjesečnoj bazi, ispuniti i predati obrazac obračuna PDV-a.

Upute za popunjavanje obrasca PDV-a, u ovoj situaciji, potražite ovdje.

Može li se tražiti oslobođenje, odnosno otpis odgođene obveze PDV-a?

Ne. Moguće je dogovaranje obročne otplate bez zaračunavanja kamata, ali oslobađanja nema. Za obročnu otplatu potrebno je podnijeti zasebni zahtjev.

DOPRINOSI – OSLOBOĐENJE PLAĆANJA DOPRINOSA

Prvi paket vladinih mjera omogućio je odgodu plaćanja doprinosa za ožujak, ukoliko je poduzetniku odobren takav zahtjev.

Travanjskim paketom mjera Vlada RH omogućuje oslobođenje plaćanja doprinosa. Donosimo detalje oslobođenja:

Tko je prihvatljiv prijavitelj?

Porezni obveznik koji zadovoljava tražene uvjete i koji podnese zahtjev za oslobođenje Poreznoj upravi.

Uvjete koje je potrebno ispuniti i naputak o ispunjavanju zahtjeva donosimo ovdje.

Što ove mjere omogućuju?

Ovom mjerom omogućeno je oslobođenje obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće po osnovi potpore za očuvanje radnih mjesta koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje. Doprinosom se smatra obračunata obveza doprinosa za obvezna osiguranja iskazana u Obrascu JOPPD najviše do iznosa sufinacirane neto plaće na temelju iskazane isplate plaće ili na temelju iskazanih doprinosa prema propisanoj osnovici.

Za provedbe ostalih poreznih postupaka u kojim se polazi od visine plaćenih iznosa doprinosa, smatrat će se da su obveze doprinosa plaćene. Državni proračun preuzima sve obveze doprinosa za koje će porezni obveznici ostvariti oslobođenje na temelju ove mjere. Obveze po osnovi doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, Hrvatski zavod za zapošljavanje uplatit će Središnjem registru osiguranika, temeljem izračuna Porezne uprave. 

Kako ostvariti pravo na oslobođenje plaćanja doprinosa?

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskaznih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi. Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

Važno: Ako se temeljem naknadne razmjene podataka s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o stjecateljima potpore utvrdi drugačije stanje, odobreno oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa će se poništiti u visini neosnovano stečenog oslobođenja.

DODATNA POREZNA OSLOBOĐENJA

Tko ima pravo na dodatna oslobođenja?

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila do 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, u cijelosti se oslobađaju doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju.

Poduzetnici kojima je vrijednost godišnjih isporuka u prethodnoj godini iznosila više od 7,5 mil kn, a zbog  utjecaja posebnih okolnosti u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježe pad za 50% i više, oslobađaju se doprinosa i izravnih poreza dospjelih u tom razdoblju razmjerno padu prihoda/primitaka.

Što ove mjere omogućuju?

Oslobođenje za fiskalne obveze poduzetnika, uključujući poreze i doprinose koje poslodavac odnosno isplatitelj drugog dohotka obračunava i plaća u ime i za račun stjecatelja dohotka. Pri tome oslobođenje ne utječe na porezna prava stjecatelja dohotka, odnosno stjecatelj će ostvarivati sva socijalna i porezna prava kao da su doprinosi i porez na dohodak  plaćeni (npr. u godišnjem obračunu poreza na dohodak).

Oslobođenje se NE odnosi na:

 • porez na dodanu vrijednost
 • carine i trošarine
 • doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
 • porez i prirez utvrđen na konačne dohotke (dohodak od kapitala, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od samostalne djelatnosti koji se plaća u paušalnom iznosu)
 • naknade i davanja na igre na sreću
 • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima, i
 • reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Kako ostvariti pravo na oslobođenje?

Porezni obveznici kojima je odobrena odgoda poreznih obveza pravo na potpuno ili djelomično oslobođenje ostvaruju bez posebnog novog zahtjeva.

Poduzetnici koji nisu tražili odgodu poreznih obveza, a u razdoblju od 20. ožujka do 20. lipnja 2020. ostvare poremećaj u poslovanju veći od 50%, mogu pravo na oslobođenje poreznih obveza ostvariti u posebnom postupku, uz uvjet da podnesu zahtjev do 20. lipnja 2020. godine.  O njihovom će se zahtjevu odlučivati u posebnom postupku, po potrebi u suradnji s drugim javnopravnim tijelima koja nadziru poslovanje te osobe.

 

 1. OSLOBOĐENJE DIJELA PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK ZA IZNAJMLJIVAČE

Svim iznajmljivačima – poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova utvrđuje se poreznim rješenjem godišnji paušalni dohodak, koji se plaća kvartalno, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Iznajmljivači koji su podnijeli zahtjev za odgodom plaćanja poreza do 30.3.2020., za obvezu koja je dospjela 31.3.2020. ostvarili su pravo na odgodu plaćanja te obveze do 30.6.2020., te se ista neće otpisati.

Svim iznajmljivačima Porezna uprava, bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje obvezu poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja tj. do 30.6.2020. godine. 

 1. OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PDV-a KOD DONACIJA I PRI UVOZU

Porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost prema posebnom propisu, oslobođeni su plaćanja PDV-a za isporuke dobara i usluga, obavljene bez naknade ili protučinidbe, potrebnih za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19, do 20. lipnja 2020., počevši od obveze koja dospijeva u mjesecu travnju 2020.

Dostupno je i oslobođenje od carina i PDV-a pri uvozu robe potrebne za borbu protiv učinaka pandemije bolesti COVID-19 tijekom 2020.

Više o oslobođenju od obveza PDV-a kod donacija i pri uvozu pročitajte ovdje.

NOVI ROKOVI ZA PREDAJU PRIJAVE POREZA NA DOBIT ZA 2019. GODINU

Iznimno od posebnog propisa o oporezivanju dobiti rok za podnošenje prijave poreza na dobit i rok dospijeća porezne obveze, za 2019. godinu je promijenjen: 

 • rok za podnošenje prijave poreza produžen je do 30. lipnja 2020. 
 • ​rok dospijeća utvrđene obveze poreza na dobit je 31. srpnja 2020. 

Rokovi za predaju ostalih obrazaca i izvješća za koje je propisana obveza predaje uz  Prijavu poreza na dobit

Promijenjeni rokovi podnošenja i plaćanja javnih davanja odnose se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu posebnim propisima o oporezivanju dobiti i drugim posebnim propisima podnose uz Prijavu poreza na dobit ili za iste obveza podnošenja Poreznoj upravi dospijeva s krajnjim rokom propisanim za podnošenje Prijave poreza na dobit, kao što je obračun spomeničke rente i turističke članarine, statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima, izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti, izvješća koja dostavljaju korisnici poreznih olakšica kao i druga propisana izvješća, obrasci ili obrazloženja. Navedeni rokovi se NE odnose na porezne obveznike koji su dužni podnijeti Prijavu poreza na dobit uslijed statusnih promjena (spajanje, pripajanje, podjela), radi otvaranja stečajnog postupka, radi okončanja postupka likvidacije i radi okončanja poslovanja sukladno posebnim propisima (npr. prestanak društva bez postupka likvidacije). 

Skip to content