JAVNI POZIV ZAGREBAČKA ŽUPANIJA – COVID-19 – PITANJA I ODGOVORI

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA - JAVNI POZIV - COVID-19 - VEGORA - PITANJA I ODGOVORI
Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Pitanje: da li se mogu prijaviti ukoliko smo se prijavili na Javni poziv Grada Gorice?

Možete se prijaviti, ali ne za iste troškove koje ste prijavili na Javni poziv Grada te ako ste prihvatljiv korisnik po uvjetima Zagrebačke županije.

 

Pitanje: koji su prihvatljivi korisnici potpore?

Prihvatljivi korisnici potpora su mikro subjekti do 10 zaposlenih koji:

 • koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije i koji posluju na području Zagrebačke županije
 • koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID -19), a čije je poslovanje bilo obustavljeno Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (NN 32/2020) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine
 • koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu obrta u mjesecu prije objave poziva. Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe.

 

Pitanje: tko nisu prihvatljivi prijavitelji?

 • čija djelatnost/poslovan aktivnost nije bila obustavljena Odlukom od 19. ožujka 2020. godine koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske
 • koji ne mogu obavljati djelatnost iz ciljane skupine Odlukom Stožera civilne zaštite, a inspekcijskim nadzorom im je utvrđeno kršenje
 • koji su u razdoblju od tri prethodne fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, poduzetniku u sektoru cestovnog prometa potpore ne smiju premašiti 100.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine,
 • koji u korištenju nekih od mjera Zagrebačke županije iz dosadašnjih programa nisu postupali u skladu s ugovornim,
 • nad kojim je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije (ili nad pojedinačnim vlasnicima),
 • ako je Podnositelju prijave, pojedinačnim vlasnicima Podnositelja prijave ili osobama ovlaštenim za zastupanje Podnositelja prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela(detalji ovdje).
 • koji su razvrstani u slijedeće skupine djelatnosti iz NKD-a 2007:
 • skupine 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • odjeljak 64 Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
 • odjeljak 65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog osiguranja,
 • odjeljak 66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja
 • odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja

 

Pitanje: da li su prihvatljivi subjekti koji su registrirani nakon 19. ožujka 2020. godine?

                        Ne, nisu prihvatljivi na natječaj.

 

Pitanje: koji su prihvatljivi troškovi potpore?

 • za nabavu opreme, sirovine i materijala za obavljanje osnovne djelatnosti,
 • za podmirenje kreditnih/leasing (financijski) obveza za nabavljenu opremu koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti
 • za korištenje/najam poslovnog prostora
 • za komunalne troškove (el. energija, voda, plin ili drugi energent, komunalni otpad)
 • za troškove telekomunikacija
 • za knjigovodstvene usluge
 • za licencije, koncesije i svih drugih troškova nastali za potrebe obavljanja osnovne djelatnosti
 • i drugih obrazloženih opravdanih troškova za očuvanje poslovne aktivnosti. PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

 

Pitanje: da li je PDV prihvatljiv trošak?

          PDV je prihvatljiv trošak samo za mikro subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

 

Pitanje: koji je period u kojem prihvatljivi troškovi mogu nastati?

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u periodu od 1. ožujka do 1. rujna 2020. godine.

 

Pitanje: koja je potrebna dokumentacija za ostvarenje potpore uz prijavni obrazac?

 • Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta
 • Izvadak iz sudskog registra za trgovačka društva
 • Izvadak iz odgovarajućeg registra za ostale subjekte

Prihvatljivi su ispisi s internetskih stranica registra.

 • Preslika prijave poreza na dobit za 2019. godinu (samo obrazac PD) ili drugog dokumenta iz kojeg je vidljiv broj zaposlenih u 2019. godini
 • Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za razdoblje u kojem je nastupila obustava poslovanja) ili drugi dokaz o zatvaranju
 • Dokaz poslovanja na području Zagrebačke županije (rješenje o zaduženju komunalne naknade, dokaz o vlasništvu prostora, ugovor o zakupu ili drugo)
 • Fotografija poslovnog prostora u kojem se obavlja poslovna djelatnost
 • Dokaz od strane HZZ-a da su prijavitelju na ovaj javni poziv odobrena i/ili isplaćena sredstva temeljem Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19)

 

 

Pitanje: što se sve prilaže kao dokaz vezan za HZZ?

Kao dokaz prilaže se: izvadak s računa mikrosubjekta kojim se dokazuje uplata HZZ-a vezana uz Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom.

 

Ako je moguće prilaže se Obavijest o pozitivnoj ocjeni zahtjeva i/ili Ugovor o dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID- 19), ili ostaje obaveza prilaganja navedenog uz Izvještaj o namjenskom korištenju potpore.

 

 • JOPPD obrazac za prethodni mjesec u 2020. godini s potvrdom Porezne uprave o zaprimanju
 • Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (nalazi se na prijavi)
 • Skupna izjava (nalazi se na prijavi)

 

 

 

Pitanje: da li treba priložiti račune uz prijavu?

 

Ukoliko je podnositelj prijave već realizirao troškove u visini mogućeg iznosa potpore (3.000,00 kn x zaposlenih radnika u prethodnom mjesecu) prilaže prijavi već realizirane račune s dokazima plaćanja za prihvatljive troškove nastale u periodu od 1. ožujka 2020. godine do dana predaje /prijave.

Pitanje: što ako troškovi nisu realizirani?

 

Podnositelj naknadno prilaže račune s dokazima plaćanja uz Izvještaj o namjenskom korištenju potpore.

Pitanje: koji je rok za prijavu?

  Rok za dostavu prijave je 6. srpnja 2020. godine.

 

Pitanje: na koje načine mogu podnijeti prijavu?

Prijava se podnosi na jedan od tri načina:

 • putem sustava za upravljanje pozivima i provedbom projekata “e-prijave” (u daljnjem tekstu: sustav “e-prijave”)
 • preporučenom poštom
 • osobnom dostavom u Pisarnicu Zagrebačke županije.

 

Pitanje: koje je važeće vrijeme zaprimanja prijave?

 •  za prijave predane putem sustava “e-prijave” vrijeme unošenja u sustav
 •  za prijave poslane poštom datum i vrijeme na omotnici u kojoj je poslana prijava
 •  za prijave predane osobno datum i vrijeme zaprimanja u pisarnici.

 

Pitanje: kako se prijavljuje putem e-prijave?

Prije nego Prijavitelj kroz sustav “e-prijave” prijavi projekt, treba se registrirati u Sustav za upravljanje pozivima i provedbom projekata “e-prijave”. Po registraciji, Prijavitelj u svoju e- poštu dobiva lozinku kojim se kasnije prijavljuje u Sustav.

U “e-prijave” se ulazi kroz službenu mrežnu stranicu Zagrebačke županije https://www.zagrebacka-zupanija.hr/na mjestu objave Javnog poziva.

 

Pitanje: gdje mogu naći upute za sustav „e-prijave“?

Upute za prijavitelje i Upute za korisnike sustava “e-prijave” nalaze se na službenoj mrežnoj stranici Zagrebačke županije OVDJE.

NAPOMENA: Po završenoj prijavi putem sustava “e-prijave”, Podnositelj je obvezan ispisati Prijavni obrazac te preporučeno putem pošte poslati samo originalni, potpisani i ovjereni Prijavni obrazac i to najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave putem sustava “e-prijave”.

 

Pitanje: koja je adresa za slanje prijave?

Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, P.P. 974, 10001 Zagreb.

 

Pitanje: da li se šalje sva dokumentacija poštom?

Ne, dokumentacija iz Točke 5. koja se prilaže Prijavnom obrascu učitava se (upload) kroz “e-prijave” i ne šalje se poštom.

 

Pitanje: kako se dostavlja preporučenom poštom?

Na ovaj način prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom Prijavnom obrascu (www.zagrebacka-zupanija.hr) zajedno s dokumentacijom koja je navedena u Točki 5. ovog Javnog poziva. Prijave se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije Ulica grada Vukovara 72/V

P.P. 974 10001 Zagreb

 

Pitanje: kako se dostavlja u Pisarnicu Zagrebačke županije?

Na ovaj način prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom Prijavnom obrascu (www.zagrebacka-zupanija.hr) zajedno s dokumentacijom koja je navedena u Točki 5. ovog Javnog poziva u zatvorenoj omotnici osobnom dostavom putem pisarnice Zagrebačke županije na adresi: Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb.

Upute za prijavitelje i obrasci prijave preuzimaju se na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod Javni pozivi, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije,

ili se mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i fondove Europske unije Zagrebačke županije, soba 25, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.

 

Pitanje: što ako je prijava nepotpuna i nerazumljiva?

Korisniku će se odrediti rok u kojem je dužan ukloniti nedostatak ili dostaviti dodatno pojašnjenje. Po dopuni prijave ista se uzima u postupak realizacije.

Ako Korisnik u danom roku ne dopuni Prijavu, ista se neće razmatrati.

 

Pitanje: koji je postupak dodjele potpora?

 • Odluke se objavljuju na službenim mrežnim stranicama Zagrebačke županije.
 • Donošenje odluke moguće je u skupinama prema redoslijedu zaprimanja.
 • Po donošenju odluke o dodjeli potpora, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije obavještava podnositelja prijave o iznosu odobrene potpore i o načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava, te dostavlja ugovor na potpis.
 • Korisnik potpore sa Županijom potpisuje ugovor o potpori.
 • Ukoliko podnositelj prijave ne dostavi potpisani ugovor u roku od 7 dana od dana primitka ugovora, i 7 dana od dana primitka požurnice, smatra se da je odustao od korištenja dodijeljene potpore.

 

 

Pitanje: kako se isplaćuju potpore i koji je način dostave izvještaja?

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika potpore po potpisu Ugovora.

Dodijeljenu potporu Korisnici potpora dužni su utrošiti namjenski te dostaviti Izvještaj o namjenskom korištenju s dokazima u visini dodijeljene potpore do roka utvrđenog Ugovorom, a najkasnije do 1. listopada 2020. godine.

 

 

Pitanje: Što sadrži izvještaj Izvještaj o namjenskom korištenju potpore?

 • propisani obrazac izvještaja
 • kopije računa ili ugovora o kupoprodaji
 • kopije dokaza o plaćanju (iznimno korisnik potpore ne treba dostaviti dokaze o plaćanju ako je na računima vidljivo da je plaćanje obavljeno gotovinom)
 • fotodokumentaciju nabavljene opreme

            Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je     korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te          subjekata u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore.

 

 

Pitanje:  da li se kompenzacija i cesija prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju?

Ne, ne prihvaćaju se kao dokaz.

 

Pitanje: na koji način se kontrolira korištenje potpora?

Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava te može zatražiti i drugu dokumentaciju ukoliko nije vidljiva opravdanost potpore iz dostavljene.

 

Pitanje: što ako ne utrošim cijeli iznos koji zaprimim?

Korisnik je dužan vratiti neiskorišteni dio doznačenih sredstava u roku 15 dana od primitka poziva za povrat neiskorištenog dijela potpore.

 

Link na stranicu Zagrebačke županije i Javni poziv ovdje.

 

Osim informacija na webu,  Agencija VE-GO-RA dostupna je za sva pitanja po pitanju dostupnih mjera i na e-mail adresi mjere@vegora.hr i na telefonima 01/5542 667 i 01/5542 668.

Tu smo za vas, javite se!

 

Zadnje objavljeno

Poziv-Invento-Summit-Zagreb-22.03.2024

[POZIV]Invento Summit “The power of Intelligence – bez naknade

Kada i gdje? U petak, 22.ožujka 2024. godine u Hotelu Academia u Zagrebu. Na INVENTO Summitu očekuje se okupljanje preko 250 stručnjaka i profesionalaca iz preko 15 zemalja EU, uključujući i preko 50 alumnija Professional Fellows Programa američkog State Departmenta. Ulaznice su besplatne za sve sudionike.

Skip to content