JAVNI NATJEČAJ – RAVNATELJ USTANOVE

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 10. Statuta Ustanove – Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA, Upravno vijeće Ustanove Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA raspisuje

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 10. Statuta Ustanove- Razvojne agencije Grada Velike Gorica-VE-GO-RA (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 10/2016.), Upravno vijeće Ustanove Razvojne agencije Grada Velike Gorice-VE-GO-RA raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove

Razvojne agencije Grada Velike Gorica-VE-GO-RA

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno vrijeme, puno radno vrijeme

Ravnatelj/ica se imenuje na rok od 4 godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
 • iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • ispunjava opće uvjete utvrđene zakonom

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu – potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 • životopis
 • dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata
 • program rada Razvojne agencije za razdoblje 2019-2022.

U prijavi za javni natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe natječajnog postupka).

Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu:

Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA

N/p Upravnog vijeća

Šetalište Franje Lučića 15,

10410 Velika Gorica

s naznakom “Natječaj za ravnatelja-NE OTVARAJ“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće Razvojne agencije Grada Velika Gorica – VE-GO-RA zadržava pravo ne izvršiti izbor ravnatelja/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

KLASA: 112-01/2018-01/01

URBROJ: 238/31-23-06-2018-02

Razvojna agencija Grada
Velika Gorica – VE-GO-RA

Javni natječaj za ravnatelja Ustanove

Zadnje objavljeno

HZZ - samozapošljavanje - 2023 - VEGORA

Potpora HZZ – 2023 – INFO

U 2023. godini HZZ nastavlja s Programom mjera aktivne politike zapošljavanja, uključujući i mjeru Potpore za samozapošljavanje koja je namijenjena nezaposlenim osobama prijavljenima u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

Skip to content