JAVNI NATJEČAJ – RAVNATELJ USTANOVE

Autor posta

Razvojna agencija Vegora

Klasa: 112-01/2017-01/01

Urbroj: 238/31-23-01-17-03

Na temelju članka 43. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 10. Statuta Ustanove – Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA, Upravno vijeće Ustanove Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA raspisuje

PONOVLJENI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Ustanove- Razvojne agencije Grada Velike Gorice – VE-GO-RA.

Ravnatelj/ica se imenuje na 4 godine.

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz društvenog, humanističkog ili tehničkog područja znanosti

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci

– iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata

– aktivno znanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– dokaz o ukupnom radnom iskustvu – dokazuje se dokumentima navedenim u točkama a) i b):

a) elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

b) preslik ugovora o radu, rješenje o rasporedu ili potvrdu poslodavca (mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove)

– dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata

– životopis.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Grada Velika Gorica – VE-GO-RA, n/p Upravnog vijeća, Šetalište Franje Lučića 15, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Razvojna agencija Grada
Velika Gorica – VE-GO-RA

 

Javni natječaj za ravnatelja Ustanove

Zadnje objavljeno

Skip to content